Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

 

 Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Pokud chcete mluvit s učiteli, zvoňte i v případě, že jsou vstupní dveře otevřené. Děkujeme!

Zápis 2023/2024

 

ZÁPIS DO MŠ ČESTLICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitel školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2023/2024

  • Zápis bude probíhat v úterý, 2. 5. 2023, od 930 – 1500.
  • Při zápisu dostanete pro své dítě přihlášku a evidenční list, který je nutné nechat z jedné strany vyplnit a potvrdit od pediatra.
  • V případě zájmu o naši MŠ přijďte oba vyplněné dokumenty odevzdat v úterý, 9. 5. 2023, v čase od 900 - 1500 opět do mateřské školy.
  • Výsledky zápisu budou vyvěšeny nejpozději ve čtvrtek, 8. 6. 2023, a to na webových stránkách školy, na nástěnce v MŠ a na dveřích MŠ. Každé dítě bude mít přidělené své registrační číslo, pod kterým ho v seznamu naleznete.
  • V úterý, 27.6. 2023, bude pro rodiče nově přijatých dětí rodičovská schůzka, kde se dozvíte vše o chodu mateřské školy.

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ

  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • Rodný list dítěte

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • DOD bude probíhat ve stejný den jako zápis do MŠ, tedy 2. 5. 2022, od 930 – 1200 (čas je upraven kvůli polednímu odpočinku dětí).

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku a schopné základní samostatnosti v sebeobsluze – při jídle, oblékání a osobní hygieně.

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zohledněny tyto skutečnosti:

1. kritérium – Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1.9. 2023 budou plnit povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Čestlice

2. kritérium – Ostatní děti podle věku, s trvalým pobytem v obci Čestlice.

3. kritérium – Ostatní děti podle věku, bez trvalého pobytu v obci Čestlice.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií a kapacity MŠ budou ostatní děti přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.

Mateřská škola Čestlice má pro školní rok 2023/ 2024 předpokládaný počet volných míst: 10

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU

8.6. (i dříve) – seznam dětí pod registračními čísly (bude po dobu 15 dní na www stránkách MŠ  a na nástěnce MŠ).

Rozhodnutí o nepřijetí12. 6. 2023 bude možné si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v mateřské škole. Nevyzvednutá rozhodnutí budou další den rozeslána doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí – zůstává součástí spisu v mateřské škole. Není povinností toto rozhodnutí posílat zákonným zástupcům dítěte.

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (účinné od 1.9. 2017)

Předškolní povinné vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu ( dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel - § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ředitel mateřské školy rozhoduje o stanovení max. 3 – měsíčního zkušebního pobytu v mateřské škole podle § 34 odst. 3 č. 561 / 2004 Sb. Školského zákona.

 

                       V Čestlicích dne 8. 3. 2023 

 Dostálová Lucie – zástupkyně ředitele