Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

Od 12.4. dochází k otevření školky pro předškoláky. Rovněž dochází k obnovení výuky prvního stupně rotační formou.
 

Zápis 2021/2022

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  • Zápis bude probíhat v termínu mezi 2. 5. - 16. 5.
  • Zápis proběhne pravděpodobně opět bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU DÍTĚTE DO MŠ

  • žádost o přijetí do MŠ (ke stažení zde)
  • čestné prohlášení o řádném proočkování dítěte (ke stažení zde)
  • kopie očkovacího průkazu
  • kopie rodného listu dítěte
  • Pro děti plnící povinnou předškolní docházku (předškolní děti) neplatí povinnost proočkování, tudíž rodiče předškoláků dodají pouze žádost o přijetí do MŠ a kopii rodného listu dítěte.

 

DOKLADY O PROOČKOVANOSTI DÍTĚTE

  • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • V současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce přiloží k ŽÁDOSTI výše uvedené dokumenty (čestné prohlášení o proočkovanosti dítěte, kopie očkovacího průkazu).
  • V tomto odkazu naleznete dětský očkovací kalendář, kde si můžete zkontrolovat, zda je Vaše dítě řádně proočkované.

 

MOŽNOSTI DORUČENÍ

Možnosti doručení Vám ještě včas upřesníme. Bude záležet na vývoji epidemiologické situace. Budeme se však snažit vyjít vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku, a schopné základní samostatnosti v sebeobsluze – při jídle, oblékání a osobní hygieně (je Vaše dítě připravené do školky? Zde se můžete podívat, co by mělo při nástupu do MŠ ovládat).

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zohledněny tyto skutečnosti:

1.kritérium – Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1.9. 2020 budou plnit povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Čestlice

2.kritérium- Ostatní děti podle věku, s trvalým pobytem v obci Čestlice.

3.kritérium – Ostatní děti podle věku, bez trvalého pobytu v obci Čestlice.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií a kapacity MŠ budou ostatní děti přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.

Mateřská škola Čestlice má pro školní rok 2021/ 2022 16 volných míst

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (účinné od 1.9. 2017)

Předškolní povinné vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu ( dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel - § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ředitel mateřské školy rozhoduje o stanovení max. 3 – měsíčního zkušebního pobytu v mateřské škole podle § 34 odst. 3 č. 561 / 2004 Sb. Školského zákona.

 

                       V Čestlicích dne 19. 3. 2021 

 Dostálová Lucie – zástupkyně ředitele

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol