Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

ZŠ: od 14.10. do 1.11. je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Je zavedena distanční výuka. 
 

Zápis 2020/2021

 

VÝSLEDKY ZÁPISU

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

Ředitel školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2020/2021

 • Zápis bude probíhat v týdnu od 4. 5. do 15. 5. 2020
 • Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ
 • Potřebné dokumenty k zápisu dítěte do MŠ:
  • žádost o přijetí do MŠ (ke stažení zde)
  • čestné prohlášení o řádném proočkování dítěte (ke stažení zde)
  • kopie očkovacího průkazu
 • Pro děti plnící povinnou předškolní docházku (předškolní děti) neplatí povinnost proočkování, tudíž rodiče předškoláků dodají pouze žádost o přijetí do MŠ.
 • Doklady, které jsou při běžném provozu potřebné k zápisu (rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu – OP) nekopírujte a nepřikládejte k žádosti. Bude ověřeno, až se uskuteční první schůzka pro rodiče nově přijatých dětí ( v červnu?).

 

DOKLADY O PROOČKOVANOSTI DÍTĚTE

 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • V současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce přiloží k ŽÁDOSTI výše uvedené dokumenty (čestné prohlášení o proočkovanosti dítěte, kopie očkovacího průkazu).
 • V tomto odkazu naleznete dětský očkovací kalendář, kde si můžete zkontrolovat, zda je Vaše dítě řádně proočkované.

 

MOŽNOSTI DORUČENÍ

 1. Datovou schránkou (wwwmaxq)
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na e-mail ZŠ zakladni@skolacestlice.cz
 3. Poštou (adresa: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESTLICE Pitkovická 260, Čestlice 251 01 Říčany)
 4. Vložením obálky (s nápisem ZÁPIS) do poštovní schránky na adrese MŠ (adresa viz. výše)Toto vložení prosím potvrďte na e-mail MŠ                                 
 5. V nejnutnějších případech osobně po domluvě na e-mail

Žádáme Vás o pečlivé vyplnění všech údajů uvedených na žádosti. Nezapomeňte uvést kontakty (e-mail + telefonní číslo).

 

DALŠÍ POSTUP MŠ

 • V následujícím týdnu od 18.5. obdržíte z MŠ na Vámi uvedený e-mail potvrzení o přijetí žádosti (pokud e-mail neobdržíte ozvěte se vy – zřejmě došlo k chybě doručení) a registrační číslo dítěte, pod kterým po zveřejnění výsledku zjistíte, zda je dítě přijato či nepřijato do MŠ.
 • Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách MŠ nejpozději do 15.6.

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU

15.6. (i dříve) – seznam dětí pod registračními čísly ( bude po dobu 15 dní na www stránkách MŠ  a na nástěnce MŠ).

Rozhodnutí o nepřijetí - po vyhlášení výsledků vám bude rozhodnutí zasláno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí - zůstává součástí spisu v mateřské škole. Není povinností toto rozhodnutí posílat zákonným zástupcům dítěte.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku, a schopné základní samostatnosti v sebeobsluze – při jídle, oblékání a osobní hygieně.

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zohledněny tyto skutečnosti:

1.kritérium – Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1.9. 2020 budou plnit povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Čestlice

2.kritérium- Ostatní děti podle věku, s trvalým pobytem v obci Čestlice.

3.kritérium – Ostatní děti podle věku, bez trvalého pobytu v obci Čestlice.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií a kapacity MŠ budou ostatní děti přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.

Mateřská škola Čestlice má pro školní rok 2020/ 2021 14 volných míst

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (účinné od 1.9. 2017)

Předškolní povinné vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu ( dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel - § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ředitel mateřské školy rozhoduje o stanovení max. 3 – měsíčního zkušebního pobytu v mateřské škole podle § 34 odst. 3 č. 561 / 2004 Sb. Školského zákona.

 

                       V Čestlicích dne 16. 4. 2020 

 Dostálová Lucie – zástupkyně ředitele